Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

<iframe src="//vip1.vtv16.com/iframe/YkliQlElMkZ5eldzZ2ZTWGlENSUyQk4lMkJYQ3doaDVoNjUzMjR1dUM0bTBXQUlzRzdyYkV5cEd0UGpQWk9DOEdWVkFyaUNqcGllWVptZDdYaTZpZ3lOMlhXWFo4OVRQdGh2Z3dSVHczNmltMlZmVm9kYjZCV2RFcmhLMm5OcVhaTGVKbGEyZ0xpZ2dXZ1gwbDJqSWJxeEVlRXp3JTNEJTNE.html?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vtv16.com%2Fphim%2Frunning-man-full-hd-406%2Ftap-438-93120.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe src="//vip1.vtv16.com/iframe/YkliQlElMkZ5eldzZ2ZTWGlENSUyQk4lMkJYQ3doaDVoNjUzMjR1dUM0bTBXQUlzRzdyYkV5cEd0UGpQWk9DOEdWVkFyaUNqcGllWVptZDdYaTZpZ3lOMlhXWFo4OVRQdGh2Z3dSVHczNmltMlZmVm9kYjZCV2RFcmhLMm5OcVhaTGVKbGExT3JESVA5d0F3NEdRcmgzc0hCbWh3JTNEJTNE.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Image Xem Running Man Tập 485 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 485 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 484 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 484 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 483 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 483 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 482 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 482 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 481 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 481 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 480 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 480 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 479 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 479 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 478 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 478 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 477 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 477 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 476 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 476 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 475 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 475 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 474 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 474 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 473 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 473 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 472 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 472 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 471 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 471 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 470 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 470 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 469 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 469 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 468 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 468 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 467 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 467 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 466 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 466 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 465 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 465 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 464 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 464 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 463 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 463 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 462 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 462 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 461 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 461 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 460 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 460 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 459 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 459 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 458 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 458 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 457 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 457 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 456 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 456 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 455 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 455 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 454 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 454 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 453 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 453 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 452 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 452 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 451 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 451 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 450 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 450 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 449 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 449 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 448 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 448 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 447 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 447 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 446 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 446 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 445 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 445 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 444 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 444 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 443 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 443 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 442 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 442 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 441 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 441 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 440 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 440 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 439 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 439 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 438 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 438 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 437 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 437 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 436 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 436 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 435 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 435 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 434 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 434 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 433 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 433 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 432 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 432 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 431 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 431 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
Image Xem Running Man Tập 430 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng Xem Running Man Tập 430 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng
  • Link 1 Phần 1 - 720
  • Link 2 Phần 2 - 720
  • Link 3 Phần 3 - 720

Xem Running Man Tập 439 Vietsub HD - Thử Thách Thần Tượng

2,778 views


Running man tập 439 vietsub hd - Thử thách thần tượng. Đón xem running man tập 440, tập mới nhất phát sóng trực tiếp trọn bộ trên ahihi.

Lịch sử phát triển of Running Man

Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 7 năm 2010. Đây là một chương trình "hành động đô thị" chưa từng có và chương trình tập trung vào môi trường thành thị. Các thành viên chính thức của chương trình và khách mời. Cùng chơi trò chơi và làm nhiệm vụ để giành chiến thắng cuộc đua. Chương trình đã thay đổi nhiều và tập trung vào các trò chơi nhiều hơn. Đây là chương trình trở lại của Yoo Jae-suk. Sau khi anh rời chương trình Family Outing của Good Sunday trong tháng 2 năm 2010. Running man sớm được nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, đặc biệt tại Châu Á. Chương trình có được sự nổi tiếng thông qua cá trang mạng. Và có nhiều fans và trở thành một chương trình Hàn lưu, nhờ có fansub mà chương trình được dịch qua nhiều ngôn ngữ như Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Thái, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Ả Rập, Bồ Đào Nha và tiếng Brazil... Vào ngày 19 tháng 11 năm 2014, đạo diễn chính của Chương trình, PD Jo Hyo-jin. Đã chính thức rời chương trình sau khi làm việc cùng nhau trong 4 năm. Năm 2016, Running man được bầu chọn trong nước là chương trình được yêu thích thứ 3. Sau chương trình Infinity Challenge và Radio Star. Và là chương trình được yêu thích thứ 9 trên thế giới. Theo báo điện tử Business Insider uy tín của Mỹ sau các bộ phim truyền hình đình đám của Mỹ như Game of Thrones, Walking Dead,.....

Thành viên tham gia Running Man

Ji Suk-jin Yoo Jae-suk Kim Jong-kook Haha Song Ji-hyo Lee Kwang-soo Yang Se-chan Jeon So-min

Lịch phát sóng Running Man

Mời các bạn đón xem trực tiếp Running Man vietsub tập mới nhất trên kênh giải trí online ahihi.

[X]