Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

<iframe src="//api.ahihi.tv/play.php?url=aHR0cHM6Ly9mcHRwbGF5LnZuL3hlbS12aWRlby9taW5oLWxhbi10cnV5ZW4tdGhlLXN0b3J5LW9mLW1pbmdsYW4tNWMyMGI0YTVmYTljNWUwMGI2OWE1MjhiLmh0bWwjdGFwLTEzNg==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 75 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 75 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 74 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 74 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 73 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 73 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 72 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 72 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 71 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 71 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 70 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 70 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 69 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 69 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 68 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 68 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 67 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 67 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 66 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 66 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 65 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 65 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 64 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 64 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 63 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 63 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 62 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 62 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 61 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 61 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 60 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 60 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 59 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 59 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 58 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 58 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 57 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 57 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 56 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 56 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 55 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 55 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 54 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 54 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 53 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 53 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 52 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 52 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 51 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 51 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 50 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 50 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 49 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 49 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 48 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 48 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 47 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 47 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 46 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 46 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 45 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 45 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 44 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 44 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 43 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 43 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 42 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 42 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 41 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 41 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 40 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 40 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 39 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 39 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 38 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 38 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 37 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 37 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 36 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 36 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 35 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 35 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 34 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 34 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 33 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 33 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 32 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 32 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 31 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 31 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 30 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 30 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 29 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 29 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 28 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 28 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 27 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 27 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 26 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 26 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 25 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 25 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 24 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 24 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 23 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 23 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 22 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 22 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 21 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 21 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 20 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 20 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 19 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 19 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 18 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 18 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 17 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 17 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 16 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 16 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 15 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 15 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 14 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 14 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 13 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 13 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 12 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 12 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 11 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 11 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 10 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 10 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 9 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 9 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 8 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 8 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 7 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 7 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 6 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 6 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 5 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 5 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 4 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 4 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 3 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 3 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 2 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 2 Vietsub HD
Image Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 1 Vietsub HD Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 1 Vietsub HD
  • Link 1 Phần 1 - 720
  • Link 2 Phần 2 - 720

Trực Tiếp Phim Minh Lan Truyện Tập 68 Vietsub HD

3,630 views


Trực tiếp phim minh lan truyện tập 68 vietsub hd trộn bộ. Đón xem minh lan truyện tập 69, tập mới nhất trên kênh giải trí online ahihi.

Nội dung phim Minh lan truyện vietsub:

Minh lan truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống. Cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) và Tề Hành (Chu Nhất Long). Con gái thứ sáu nhà họ Thịnh – Thịnh Minh Lan từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người. Sớm mồ côi mẹ, Minh Lan phải sống trong cảnh mẹ cả không thương, tỷ muội khó chơi, phụ thân không coi trọng. Nàng che giấu tất cả thông tuệ, vùi lấp sự bén nhọn, nhẫn nhục trưởng thành trong nghịch cảnh. Chịu đựng tất cả chèn ép vẫn tự lập tự cường như cũ, trải qua nhiều gian nan để báo thù cho mẹ ruột. Minh Lan truyện quen biết nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cổ Đình Diệp. Cố Đình Diệp từng giúp đỡ, cũng từng gây khó dễ với Minh Lan. Từng thấy được sự thông minh sắc sảo ẩn giấu sau vẻ ngoài mềm mại. Cũng từng thấy sự cô đơn yếu đuối đằng sau tính cách kiên cường kia, Cố Đình Diệp sớm đã động lòng. Triều đình một phen phong vân biến đổi. Cố Đình Diệp cầm chiếu cần vương, đại phá phản tặc, lập tân đế. Trở thành đệ nhất công thần tân triều, cưới Minh Lan làm vợ. Sau khi kết hôn, Minh Lan quản lý gia nghiệp, chỉnh đốn hầu phủ, trừ gian nịnh đạo chích. Phu thê hai người tháo gỡ hiểu lầm, tình cảm sâu sắc quyến luyến. Kết thúc Minh Lan cùng trượng phu giúp đỡ minh quân củng cố chính quyền. Hai người cũng sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Diễn viên trong phim Minh lan truyện hd:

Triệu Lễ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Chu Nhất Long Thi Thi Chu Giai Ninh

Lịch phát sóng phim Minh lan truyện thuyết minh:

Phim Minh lan truyện được FPT Play mua bản quyền phát sóng và cập nhật hằng ngày. Phim được phát lại trên kênh giải trí online ahihi, mời các bạn đón xem.

[X]