Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

<iframe src="//api.ahihi.tv/play.php?url=aHR0cHM6Ly9mcHRwbGF5LnZuL3hlbS12aWRlby9jaGktdmktZHVvYy1nYXAtZW0tbmljZS10by1tZWV0LXlvdS01YzgyNTYzYjIwODliZDA5Nzg5Y2FjYWMuaHRtbCN0YXAtMTA0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 54 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 54 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 53 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 53 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 52 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 52 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 51 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 51 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 50 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 50 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 49 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 49 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 48 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 48 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 47 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 47 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 46 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 46 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 45 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 45 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 44 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 44 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 43 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 43 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 42 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 42 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 41 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 41 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 40 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 40 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 39 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 39 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 38 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 38 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 37 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 37 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 36 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 36 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 35 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 35 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 34 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 34 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 33 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 33 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 32 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 32 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 31 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 31 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 30 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 30 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 29 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 29 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 28 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 28 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 27 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 27 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 26 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 26 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 25 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 25 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 24 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 24 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 23 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 23 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 22 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 22 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 21 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 21 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 20 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 20 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 19 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 19 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 18 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 18 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 17 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 17 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 16 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 16 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 15 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 15 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 14 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 14 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 13 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 13 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 12 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 12 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 11 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 11 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 10 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 10 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 9 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 9 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 8 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 8 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 7 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 7 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 6 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 6 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 5 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 5 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 4 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 4 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 3 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 3 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 2 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 2 Full HD Vietsub Thuyết Minh
Image Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 1 Full HD Vietsub Thuyết Minh Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 1 Full HD Vietsub Thuyết Minh
  • Link 1 Phần 1 - 720
  • Link 2 Phần 2 - 720

Trực Tiếp Phim Chỉ Vì Được Gặp Em Tập 52 Full HD Vietsub Thuyết Minh

17,592 views


Xem trực tiếp phim chỉ vì được gặp em tập 52 full hd vietsub thuyết minh. Đón xem chỉ vì được gặp em tập 53, tập mới nhất từ thứ CN - T7 hàng tuần.

Nội dung phim chỉ vì được gặp em:

Chỉ Vì Được Gặp Em xoay quanh câu chuyện sự nghiệp và tình yêu. Của những người trẻ Trung Quốc muốn phát triển ngành trang sức truyền thống. Của gia đình mà vẫn cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.Với ước mơ trở thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu. Cao Khiết (Văn Vịnh San) đã xin việc làm ở một công ty mỏ khoáng tại Nam Mỹ. Tại đây, cô gặp và đem lòng yêu Vu Trực, người thừa kế của Tập đoàn trang sức Thịnh Phong.Để đưa công ty trở lại thời hoàng kim rực rỡ trước đây. Vu Trực quyết định phá vỡ nét truyền thống. Tập trung vào việc thiết kế và tạo ra những trang sức mang phong cách Tây phương.Sau khi Cao Khiết gia nhập Thịnh Phong, cô dần khám phá và trở nên mê mẩn với vẻ đẹp tinh xảo của những món trang sức thủ công mang đậm nét truyền thống Trung Hoa. Và bắt đầu tạo ra các thiết kế mang phong cách giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.Mối tình giữa Cao Khiết và Vu Trực vừa chớm nở đã bị cản trở bởi Mặc Tử Quân. Người mẹ kế của Vu Trực và cũng là dì của Cao Khiết. Mặc Tử Quân rất yêu thương Cao Khiết. Nhưng đối với tập đoàn Thịnh Phong thì bà cũng có tranh giành quyền lực và âm mưu thâu tóm toàn bộ công ty.

Diễn viên phim chỉ vì được gặp em:

Trương Minh ÂnVăn Vịnh SanNgụy Thiên TườngThang Mộng GiaiMã Nhã Thư

Lịch phát sóng phim chỉ vì được gặp em:

Chỉ vì được gặp em được ahihi cập nhật 2 tập / ngày từ CN đến thứ 5 và 1 tập / ngày từ thứ 6, thứ 7.